AkzoNobel

Disclaimer


© 2013 Akzo Nobel Decorative Coatings Europe bv All rights reserved.

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Evenmin is deze informatie bedoeld als een aanbod om aandelen te kopen of te verkopen.

Hoewel Akzo Nobel Nederland bv zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Akzo Nobel Nederland bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Akzo Nobel Nederland bv behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen

Akzo Nobel Nederland bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Akzo Nobel Nederland bv garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van Akzo Nobel Nederland bv en wordt niet onderschreven. Akzo Nobel Nederland bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Akzo Nobel. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Akzo Nobel. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. Akzo Nobel is lid van ACB Conflict management voor het bedrijfsleven. Waar mogelijk zal Akzo Nobel Alternative Dispute Resolution toepassen voor het beslechten van geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze website. Indien Alternative Dispute Resolution niet mogelijk is zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.